Showing 1 to 2 of 2 results
Download

Ixioliriaceae Nakai

Nakai, Chosakuronbun Mokuroku [Ord. Fam. Trib. Nov.]: 234 (1943)
Status:Accepted Name
Rank:Family
Family: Ixioliriaceae
Order: Asparagales

Ixiolirion Fisch. ex Herb.

Appendix: 37 (1821)
Status:Accepted Name
Rank:Genus
Family: Ixioliriaceae
Order: Asparagales